mrDe MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. Onze MR bestaat uit 4 leden; 2 leden vanuit het personeel en 2 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De directeur adviseert de medezeggenschapsraad.

Personeelsgeleding:

Ilse Brekelmans

Jonna Bouwman

Oudergeleding:

Angenita Rosenbrand

Carla Stuij

De GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena bestaat uit acht personen, vier personeelsleden en vier ouders. Agnes Bok is voorzitter van de GMR. De GMR vergadert iedere maand. Elke school heeft een afgevaardigde zodat we op school op de hoogte zijn van de activiteiten van de GMR.

Vanuit onze school is er een vacature voor de GMR.

Mocht u interesse hebben, geeft u dit dan aan bij één van de MR-leden.